Milan Řeřicha - klarinet


    S klarinetovým virtuosem Milanem Řeřichou spolupracujeme na našem původním projektu "Pocta slavným Čechům", který byl zařazen mezi projekty v rámci Roku České hudby 2014.

 

    Mezinárodně respektovaný klarinetový virtuos a pedagog MILAN ŘEŘICHA vystupuje jako sólista a vede mistrovské třídy po celém světě.

 • V září 2013 nadchl publikum v Brazílii, když jako první český sólista vystoupil se slavným symfonickým orchestrem OSPA v Porto Alegre pod taktovkou Iry Levina.
 • V červnu 2013 ho kritika srovnávala s B.Goodmanem za jeho sólové vystoupení se Südwestphalen Philharmonie (dirigent Charles Olivieri Munroe) v německém Siegenu.
 • V květnu 2013 byl vybrán mezi poslední čtyři kandidáty na prestižní post profesora klarinetové třídy na Vídeńské Konzervatoři.
 • Od roku 2012 je ambasadorem české společnosti RZ, která je výrobcem dřevěných dechových nástrojů a hraje na mistrovský klarinet RZ.
 • V roce 2011 si Milana vybrala společnost Gonzalez Reeds jako svého hlavního umělce – International Artist. Od roku 2004 nahrává exklusivně pro švýcarskou vydavatelskou společnost MARCOPHON – EMR.
 • V roce 2002 se stal profesorem na prestižní hudební akademii Musikhochschule v Lugánu ve Švýcarsku.

    Poslechněte si ukázky z jeho vystoupení:

Milan Řeřicha - klarinet, Irena Černá - klavír: W.A.Mozart - Concerto A Major KV 622 I.Movement

Milan Řeřicha a Orchestra del Conservatorio della Svizzera Italiana - G. Rossini: Předehra, téma a variace pro sólový klarinet

Milan Řeřicha - klarinet a M.Fila - klavír - Čardáš - živá improvizace
 

     Již v ranném mládí se projevil jako výrazný hudební talent a upozornil na sebe vítězstvím v celostátní soutěži hudebních škol. S vyznamenáním vystudoval Konzervatoř v Teplicích i Akademii múzických umění (HAMU) v Praze (Š.Koutník, J.Hlaváč, V.Mareš). V roce 1997 studoval na Mezinárodní akademii soudobé hudby na Pařížské konzervatoři ve třídě A. Damiense a spolupracoval s dirigenty D. Robertsonem a P. Boulezem. Ve stejném roce byl přijat jako stipendista švýcarské vlády na Hudební akademii v Basileji do koncertní třídy prof. F. Bendy, kde absolvoval v roce 1999 s vyznamenáním a získal diplom. Studoval na mistrovských kursech u  Milana Etlíka, Michela Arignona na Conservatoire Briten v Perigeux ve Francii a u Charlese Neidicha na Julliard School v New Yorku. V letech 2007 až 2011 absolvoval s vyznamenáním doktorandské studium pod vedením prof.M.Poláka na JAMU v Brně.

    Jako klarinetista působil v České Filharmonii, Basel Sinfonie Orchester, Berliner Symphoniker, Solistes Europeens Luxembourg, Pražském Komorním Orchestru, Pražské komorní filharmonii, Schleswig-Holstein Festival Orchestra, World Philharmonic Orchestra, Orchestru Národního Divadla v Praze, Brixia Symphonic Orchestra a Severočeské Filharmonii Teplice. V současné době je sólovým klarinetistou v Prague Festival Orchestra, se kterým pravidelně spolupracuje.

    Jako sólista vystoupil a spolupracuje s významnými orchestry jako např. Porto Alegre Symphonic Orchestra OSPA, Solistes Europeens Luxembourg, Mendoza Philharmonic Orchestra, Bucharest Philharmonic Orchestra, Südwestphalen Philharmonie, Oradea Philharmonic Orchestra, Pražská Komorní Filharmonie, Brixia Symphonic Orchestra, Tokyo Chamber Orchestra, Bergův Komorní Orchestr, Basel Sinfonie Orchester, Severočeská Filharmonie, Pardubická komorní filharmonie, Jihočeská komorní filharmonie a další.

    Milan Řeřicha vystupoval na významných koncertních pódiích v USA (New York - Carnegie Hall, San Francisco - Symphony Hall, Chicago - Symphony Hall), Japonsku (Tokio - Suntory Hall), Kioto, Nagoia, Osaka, Číně (Shangaj, Peking), Vietnamu, Argentině (Buenos Aires - Teatro Colon, Mendoza), Columbii (Bogota), Taiwanu, Singapuru, Malajsii, Thajsku, Bruneji atd. V Evropě koncertně vystoupil na prestižních hudebních festivalech  Festwochen Luzern, Salzburger Festwochen, Wiener Festwochen, Festival Schleswig-Holstein, Pražské Jaro, Menuhin Music Festival, City of London Music Festival, BBC Music Festival, Dubrovnik Music Festival a dalších.

    Mezi dirigenty se kterými Milan Řeřicha spolupracoval jako orchestrální hráč  a  sólista patří V.Ashkenazy, Ira Levin, Charles Olivieri Munroe,  D. Runickles, D. Shalom, D. Kitajenko, Ch. Mackeras, C. Abbado, V.Gergiev, A. Borejko, J. M. Händler, Ch. Dutois, Z. Mácal, L. Pešek, J. Kout, M.Honeck, K.Ichiro-Kobaiashi, W.Weller, M.Venzago, J.Valta, T.Koutník a další.

    M. Řeřicha se stal laureátem řady národních i mezinárodních soutěží. V roce 1993 získal druhou cenu v celostátní soutěži konzervatoří, v letech 1994 a 1995 získal druhou cenu v celostátní Mozartově soutěži komorní hudby v Praze na Bertramce. V roce 1996 byl semifinalistou mezinárodní soutěže Pražského jara. V roce 1996 a 1997 získal druhou cenu v prestižní soutěži Prix Mercure ORF ve Vídni. V roce 1998 byl finalistou soutěže ve švýcarském Rides a v roce 1999 zvítězil v mezinárodní hudební soutěži BOG v Basileji.

    Milan působil v triu s klavíristou Vovkou Ashkenazym a violoncelistou Robertem Cohenem a v duetu s klavíristkou docentkou Irenou Černou. V komorní hudbě mu byli partnery významní umělci jako například A.Donofrio, S.Delmastro, F.Rengli, M.Fila, Ch.Rossi, L.Barteloni, E.Bohte, Heroldovo kvarteto, Nostic Quartet, Stamicovo kvarteto, Amadeus Quartet, Penguine Quartet, Schleswig-Holstein String Quartet, Benewitz Quartet, Epoque Quartet atd. Milan Řeřicha byl primáriem Pražského klarinetového kvarteta se kterým nahrál úspěšné CD »CLARINAISSANCE« které vydala společnost LH-Promotion.

    Bohatá je i jeho diskografie. Jako orchestrální a komorní hráč nahrával pro vydavatelství BMG, Deutsche Gramophon, DECCA, CHANDOS, Supraphon, Sonny Music. Sólové CD natočil pro vydavatelství Bohemia Records, ROSA. Od roku 2004 nahrál šest sólových CD u švýcarské společnosti EMR, MARCOPHON.

    Repertoár Milana Řeřichy obsahuje veškerou sólovou i komorní literaturu pro klarinet, která činí více jak 200 skladeb. Některé soudobé skladby mu byly přímo dedikovány (J.Valta, M.Bujdinsky). U společnosti EMR má svou vlastní kolekci originálních i upravených skladeb pro klarinet a orchestr, klarinet a bigband, klarinet a klavír (Collection Milan Rericha).

    Jako pedagog působil Milan Řeřicha v mnoha zemích celého světa. Vedl mistrovské kursy na hudebních akademiích v Argentině (Buenos Aires, Mendoza), Brazílii (Porto Alegre, Sao Paulo), Kolumbii (Bogota), Japonsku (Tokyo, Kjoto, Saporo), Číně (Peking), USA (Chicago, Boston, San Francisko), Itálii (Rimini, Porlezza, Milano), Slovinsku (Krško) a Španělsku (Musica de Salceda). Vyučoval klarinetové mistrovské třídy v Dráždanech (Musikhochschule C.M.Weber), Enschede a Amsterdamu (Royal Musichochschule), JAMU v Brně, Konzervatoři v Praze a Konzervatoři v Teplicích.

    Od roku 2013 je uměleckým ředitelem sdružení CCA – Czech Clarinet Art, která je mimo jiné pořadatelem mezinárodní klarinetové soutěže.

    Pravidelně spolupracuje s Českým i Švýcarským rozhlasem pro které natočil řadu nahrávek.

https://www.milanrericha.com/

 

Biography in English:

    Internationally respected clarinet virtuoso and teacher MILAN RERICHA performs as a soloist and teaches master classes around the world.

 • In September 2013 he enthused audience in Brazil, when as the first Czech soloist performed with the famous symphony orchestra OSPA in Porto Alegre, conducted by Ira Levin.
 • In June 2013 criticism compared him with B.Goodmanem for his solo performances with Südwestphalen Philharmonie (conductor Charles Olivieri Munroe ) in Siegen, Germany.
 • In May 2013 he was chosen among the final four candidates for the prestigious post of Professor of Clarinet classes at the Vienna Conservatory.
 • Since 2012, he is the ambassador of the Czech company RZ, which is a manufacturer of woodwind instruments and playing the clarinet master RZ.
 • In 2011 Gonzalez Reeds has selected Milan as their main artist - International Artist. Since 2004 he recorded exclusively for the Swiss publishing company MARCOPHON - EMR.
 • In 2002 he became a professor at the prestigious Academy of Music Musikhochschule in Lugano, Switzerland.

    Already in early youth manifested himself as a major musical talent, and drew attention to himself by winning the national competition for music schools . Graduated with honors from the Conservatory in Teplice and the Academy of Performing Arts (APA) in Prague (S.Koutik, J.Hlavac, V.Mares).

    In 1997 he studied at the International Academy of Contemporary Music at the Paris Conservatoire in the class of A. Damiens and collaborated with conductors D. Robertson and P. Boulez. In the same year he was admitted as a fellow of the Swiss Government at the Music Academy in Basel in concert with prof.F.Benda, where he graduated in 1999 with honors and received a diploma. He studied in master classes with Milan Etlík, Michel Arignona the Conservatoire Briten in Perigeux in France, and Charles Neidich at the Julliard School in New York. From 2007 to 2011 he graduated with honors doctoral studies under the guidance of prof.M.Polak at the Janacek Academy in Brno.

    As a clarinetist, he worked with the Czech Philharmonic Orchestra, Basel Symphony Orchestra, Berliner Symphoniker, Solistes Europeens Luxembourg, Prague Chamber Orchestra, Prague Philharmonia , Schleswig - Holstein Festival Orchestra World Philharmonic Orchestra, the Orchestra of the National Theatre in Prague, Brixia Symphonic Orchestra and the North Czech Philharmonic Teplice. Currently is performing as a solo clarinetist in Prague Festival Orchestra, with whom he regularly collaborates.

    As a soloist he collaborates with leading orchestras such as Porto Alegre Symphonic Orchestra OSPA, Solistes Europeens Luxembourg, Mendoza Philharmonic Orchestra, Bucharest Philharmonic Orchestra, Südwestphalen Philharmonie, Oradea Philharmonic Orchestra, Prague Philharmonia, Brixia Symphonic Orchestra, Tokyo Chamber Orchestra, Berg's Chamber orchestra, Basel Symphony orchestra, North Czech Philharmonic Orchestra, Pardubice Chamber Philharmonic, South Bohemian Chamber Philharmonic and more.

    Milan Rericha has performed in major concert halls in the USA (New York - Carnegie Hal, San Francisco - Symphony Hall, Chicago - Symphony Hall), Japan (Tokyo - Suntory Hall), Kioto, Nagoia, Osaka, China (Shangaj, Beijing), Vietnam, Argentina (Buenos Aires - Teatro Colon , Mendoza), Columbia (Bogota), Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei, etc.  In Europe he performed at prestigious music festivals like Festwochen Luzern, Salzburger Festwochen, Wiener Festwochen, Schleswig- Holstein Festival, Prague Spring, Menuhin Music Festival, City of London Music Festival, BBC Music Festival, Dubrovnik Music Festival and others.

    Among the conductors with whom Milan Rericha worked as an orchestral player and soloist include V.Ashkenazy, Ira Levin, Charles Olivieri Munroe, D. Runickles, D. Shalom, D. Kitajenko, Ch Mackeras, C. Abbado, V.Gergiev, A. Borejko, J. M. Händler, Ch. Dutois, Z. Macal, L. Pesek, J. Kout, M.Honeck,  K.Ichiro - Kobaiashi, W.Weller, M.Venzago, J.Valta, T.Koutnik and more.

    Milan Rericha became a laureate of many national and international competitions. In 1993 he won second prize in a national competition Conservatory , in 1994 and 1995 he won second prize in the Mozart Chamber Music Competition at the Prague Bertramka. In 1996 he was a semi-finalist of the international competition of the Prague Spring. In 1996 and 1997 he won second prize in the prestigious Prix Mercure ORF in Vienna. In 1998 he was a finalist in the Swiss Rides and in 1999 he won the International Music Competition BOG in Basel.

    Milan worked in a trio with pianist Vovka Ashkenazy and cellist Robert Cohen, and in a duet with pianist Associate Professor Irene Black . In a chamber music were partners prominent artists such as A.Donofrio , S.Delmastro , F.Rengli , M.Fila, Ch.Rossi , L.Barteloni, E.Bohte, Herold Quartet, Quartet Nostic , Stamic Quartet, Amadeus Quartet, Penguin Quartet, Schleswig - Holstein String Quartet, Bennewitz Quartet, Epoque Quartet etc. Milan Rericha was primario of the Prague Clarinet Quartet with whom he recorded a successful CD »CLARINAISSANCE« issued by LH - Promotion.

    Rich is also his discography . As an orchestral and chamber musician has recorded for BMG, Deutsche Grammophon, Decca, CHANDOS, Supraphon, Sonny Music. He made a solo CD for Bohemia Records, ROSA. Since 2004, he recorded six solo CDs by the Swiss company EMR - MARCOPHON.

    Milan Rericha repertoire includes all solo and chamber literature for clarinet , which is more than 200 pieces. Some contemporary compositions were dedicated for him (J.Valta , M.Bujdinsky). At the company EMR he has his own collection of original and modified pieces for clarinet and orchestra, clarinet and big band, clarinet and piano (Collection Milan Rericha).

    As a teacher, Milan Rericha worked in many countries around the world. He has led master classes at music academies in Argentina (Buenos Aires, Mendoza), Brazil (Porto Alegre, Sao Paulo), Colombia (Bogota), Japan (Tokyo, Kyoto, Saporo), China (Beijing), USA (Chicago, Boston, San Francisco), Italy (Rimini, Porlezza, Milano), Slovenia (Krško) and Spain (Musica de Salceda). He taught clarinet master class in Dresden (Musikhochschule C.M.Weber), Enschede and Amsterdam (Royal Musichochschule) , JAMU in Brno Conservatory, in Prague Conservatory and Conservatory in Teplice.

    Since 2013 he is the artistic director of the Association CCA - Czech Clarinet Art, which is also the organizer of the International Clarinet Competition.

    He regularly cooperates with the Czech and Swiss radio for which he made a number of recordings.